Ngày 23/1/2015, Viện Dược liệu đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Vũ Đức Lợi với đề tài luận án là: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ô đầu(A.carmichaeli Debx.) trồng ở tỉnh Hà Giang”, chuyên ngành: Dược học cổ truyền – Mã số: 62720406, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Tiến Vững và PGS.TS. Nguyễn Thượng Dong.

NCS Loi anh nho.JPG

Hội đồng đánh giá luận án có giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án chuyên ngành dược học cổ truyền.

Kết quả: 7/7 thành viên trong hội đồng đều đánh giá đạt đối với luận án và nhất trí đề nghị Viện ra quyết định công nhận và cấp bằng tiến sĩ dược học cho NCS. Vũ Đức Lợi.